Zamówienia publiczne


Plik jpg Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
20‑10‑2017 13:39:56
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na „Dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów  CPV grupa 153, 032, 031, 159  w okresie od 01 listopada 2017r., do 31 października 2018r.”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Informacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyy
19‑10‑2017 12:41:57
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zanówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą „Przeprowadzenie prac remontowych w celu utrzymania standardów w filii w Rożdżałach Domu  Pomocy Społecznej w Sieradzu.”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

12‑10‑2017 14:06:23

Oznaczenie postępowania:
DP.GiO.ZP.261.8.2017

Przetarg  nieograniczony na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów  CPV  grupa 153, 032, 031, 159 w okresie od 01 listopada 2017 do 31 października 2018r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów  CPV  grupa 153, 032, 031, 159  w okresie od 01 listopada 2017r., do 31 października 2018r.

Sporządził:        
Główny Administrator
Wioletta Halamus

                                                                                                                                                                       Zatwierdził:


                                                                                                                                                                         Dyrektor
                                                                                                                                                    Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                         Aleksandra Gadomska

Sieradz 12 październik 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09‑10‑2017 15:52:17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 589837-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 73019902500000, ul. ul. Armii Krajowej  34, 98200   Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 279 215, e-mail sekretariat@dpssieradz.pl, faks 438 279 215.

Adres strony internetowej (url): bip-dps.spsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

bip-dps.spsieradz.finn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z posiadaną przez DPS „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej DPS w Sieradzu”., poprzez zamontowanie klap dymowych wraz z systemem oddymiania czterech klatek schodowych, wymianę drzwi i szyb z odpowiednia klasą dymoszczelności oraz wymianę hydrantów wewnętrznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 307344.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 291467.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 291467.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 494775.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 90883.00

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                           Dyrektor

                                                                          Domu Pomocy Społecznej

                                                                                Aleksandra Gadomska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

04‑10‑2017 17:44:49

Nr postepowania DP.GiO.ZP.261.7.2017


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac remontowych w celu utrzymania standardów w filii w Rożdżałach Domu  Pomocy Społecznej w Sieradzu.”


Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).

Sporządziła:
Wioletta Halamus
Główny Administrator DPS w Sieradzu
                                                                                                        

                                                                                                              Zatwierdzam
                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                      Aleksandra Gadomska

Sieradz dnia 04 październik 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

informacja o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejszej oferty

02‑10‑2017 15:03:59
Informacja o odrzuceniu i wyborze najkorzystniejjszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w formie „Zaprojektuj i wykonaj” na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu "
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

sprostowanie nr 2

26‑09‑2017 14:58:54

Sprostowanie do przetargu 589837-N-2017 z dnia 18.09.2017r.

SPROSTOWANIE nr 2

do postępowania nr DP.GiO.ZP.261.6.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „Zaprojektuj i wykonaj” na zadanie pn.: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu ".

III. Opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający dokonuje sprostowania Opisu Przedmiotu Zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. III 3.3. Ma być:
Piwnice
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 100x200;
2. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 30 o wymiarach 135x210 (jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
3. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 100x200;
4. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 90x200;
5. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 60 o wymiarach 135x207 (jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
6. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
7. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 30 o wymiarach 135x205 (jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
8. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
9. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 60S o wymiarach 180x210 (jedno skrzydło 110 cm drugie skrzydło drzwiowe 70 cm);
Parter
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
2. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
3. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
4. Drzwi aluminiowe profilowane EI 60S całkowicie przeszklone podwójne z naświetlem w części górnej (naświetle 78x178, skrzydła drzwiowe o wymiarach 178x206 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 68 cm).
5. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 178x207 (jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 88 cm, przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
6. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
7. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 178x207(jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 88 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
8. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
9. Drzwi aluminiowe profilowane EI 60S całkowicie przeszklone podwójne z naświetlem w części górnej (naświetle 76x151, skrzydła drzwiowe o wymiarach 151x135 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 41 cm);
10. Drzwi aluminiowe profilowane EI 60S całkowicie przeszklone podwójne z naświetlem w części górnej (naświetle 76x151, skrzydła drzwiowe o wymiarach 151x135 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 41 cm);
11. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
Pietro I, II, III na każdym z pięter:
1. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
2. Drzwi aluminiowe profilowane całkowicie przeszklone EI 60S o wymiarach 180x210 ( jedno skrzydło 110 cm drugie skrzydło drzwiowe 70 cm);
3. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm, przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
4. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
5. Drzwi stalowe podwójne EI 60S o wymiarach 180x210 (jedno skrzydło 110 cm drugie skrzydło drzwiowe 70 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
6. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
IV Piętro
1. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
2. Drzwi stalowe podwójne EI 30 o wymiarach 180x210 (skrzydła drzwiowe po 90 cm przeszklenie w każdym skrzydle o powierzchni nie mniejszej niż 0,24m2);
V. Pietro
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
2. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;

Powyższe wymiary są wymiarami otworów drzwiowych w świetle.
Przed złożeniem oferty należ zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu.
Powyższe sprostowanie nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

 

                                                                                     Dyrektor
                                                                       Domu Pomocy Społecznej
                                                                           Aleksandra Gadomska

Sieradz dnia 26 września 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

sprostowanie do przetargu DP.GiO.ZP.261.6.2017

22‑09‑2017 17:14:12

Sprostowanie do przetargu 589837-N-2017 z dnia 18.09.2017r.

SPROSTOWANIE

do postępowania nr DP.GiO.ZP.261.6.2017 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „Zaprojektuj i wykonaj” na zadanie pn: „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu ".


Zamawiający dokonuje sprostowania Opisu Przedmiotu Zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pkt. III 3.3. Ma być:
Piwnice
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 100x200;
2. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 30 o wymiarach 135x210 ( jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
3. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 100x200;
4. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 60 o wymiarach 90x200;
5. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 60 o wymiarach 135x207 ( jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
6. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
7. Drzwi stalowe podwójne pełne EI 30 o wymiarach 135x205 ( jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 45 cm);
8. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
Parter
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
2. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
3. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
4. Drzwi stalowe podwójne ze świetlikiem* w części górnej drzwi EI 60S (świetlik z szybą 78x178, skrzydła drzwiowe przeszklone  o wymiarach 178x206 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 68 cm).
5. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 178x207 ( jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 88 cm);
6. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
7. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 178x207( jedno skrzydło o szer. 90 cm pozostałe o szer. 88 cm);
8. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
9. Drzwi stalowe podwójne ze świetlikiem* w części górnej drzwi EI 60S (świetlik z szybą 76x151
skrzydła drzwiowe przeszklone o wymiarach 151x135 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 41 cm);
10. Drzwi stalowe podwójne ze świetlikiem* w części górnej drzwi EI 30 (świetlik z szybą 76x151
Skrzydła drzwiowe przeszklone o wymiarach 151x135 drzwi podzielone na części: jedna 110 cm, druga 41 cm);
11. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 100x205;
Pietro I, II, III
1. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm );
2. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 60S o wymiarach 180x210 ( jedno skrzydło 110 cm drugie skrzydło drzwiowe 70 cm);
3. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm);
4. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm);
5. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 60S o wymiarach 180x210 ( jedno skrzydło 110 cm drugie skrzydło drzwiowe 70 cm);
6. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm );
IV Piętro
1. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm );
2. Drzwi stalowe podwójne przeszklone EI 30 o wymiarach 180x210 ( skrzydła drzwiowe po 90 cm );
V. Pietro
1. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;
2. Drzwi stalowe pojedyncze pełne EI 30 o wymiarach 90x200;

Powyższe wymiary są wymiarami otworów drzwiowych w świetle.
Przed złożeniem oferty należ zapoznać się z przedmiotem zamówienia na miejscu i dokonać obmiaru..
Powyższe sprostowanie nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

 

                                                                                                        Dyrektor
                                                                                    Domu Pomocy Społecznej
                                                                                        Aleksandra Gadomska

Sieradz dnia 21 września 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

18‑09‑2017 13:39:48

Nr postępowania

DP.GiO.ZP.261.6.2017

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w formie „Zaprojektuj i wykonaj” na zadanie pn:

„Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu "

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).

 

 

Sporządziła:

Wioletta Halamus

Główny Administrator DPS w Sieradzu

Zatwierdzam

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

Aleksandra Gadomska

Sieradz dnia 18 września 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego

24‑04‑2017 14:14:15

Ogłoszenie powiązane:
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl
                               

                                     OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

X      Zamieszczanie obowiązkowe                               Nr postępowania DP.GiO.ZP.261.5.2017
0    Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego     X     Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   0
Zawarcia umowy ramowej   0                                  


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?
tak  X      Numer ogłoszenia w BZP: 51412-2017 data zamieszczenia 24.03.2017r.                          
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
tak  0    nie  x

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:  Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu Adres pocztowy: 98-200 Sieradz ul. Armii Krajowej 34
Miejscowość: Sieradz Kod pocztowy: 98-200    Województwo: Łodzkie
Tel.:438279215 Faks:43 8279215

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
  0 Administracja rządowa centralna                 0 Uczelnia publiczna
  0 Administracja rządowa terenowa                 0 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego    0 Administracja samorządowa                        0 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
  0 Podmiot prawa publicznego                         X Inny (proszę określić): jednostka  budżetowa  samorządu powiatowego                    
  0 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawy artykułów żywnościowych CPV grupa 031, 156, 154, 158 w okresie od 01.05.2017r.  do 30.04.2018r.
II.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane  0                    Dostawy   X                     Usługi  0

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są s Dostawy artykułów żywnościowych CPV grupa 031, 156, 154, 158
w okresie od 01.05.2017r.  do 30.04.2018r., zgodnie z wykazem załączonym do SIWZ.
II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny    
Główny przedmiot    
15.06.00.00.-4    
Dodatkowe przedmioty
03.14.25.00.-3
15.40.00.00.-2
15.80.00.00.-6    
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony     X   
Przetarg ograniczony          0
Negocjacje z ogłoszeniem  0
Dialog konkurencyjny        0
Negocjacje bez ogłoszenia 0
Zamówienie z wolnej ręki  0
Zapytanie o cenę                0
Licytacja elektroniczna      0
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak 0    wskazać projekt/program:  nie  X   

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR (jeżeli dotyczy):1) NAZWA (jeżeli dotyczy):1)
Dostawy artykułów żywnościowych CPV grupa 031, 156, 154, 158 w okresie od 01.05.2017r.  do 30.04.2018r.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     24.04.2017 r.    
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA2)
Nazwa:
Przedsiębiorstwo – Produkcyjno – Handlowe POLARIS Małgorzata Gruszczyńska
Adres pocztowy:62-800 Kalisz ul.Żołnierska 20a
Miejscowość:Kalisz Kod pocztowy:  62-800 Kraj/województwo: Łódzkie
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3)
Wartość  138 834,57 PLN      
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ  
Cena wybranej oferty4) 168 599,85 zł
Oferta z najniższą ceną5) 168 599,85 zł / Oferta z najwyższą ceną5)   168 599,85
Waluta: PLN


Sieradz dn. 24 kwiecień 2017r.     
                                                                                                              Dyrektor
                                                                                               Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                 Aleksandra Mirkiewicz

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Jolanta Pędziwiatr , w dniu:  17‑02‑2011 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Pawlak
email: dps-sieradz@wp.pl tel.:(043)8276980
, w dniu:  17‑02‑2011 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑10‑2017 14:22:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie