Zamówienia publiczne


Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej

23‑01‑2018 14:33:03
Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na "Usługę ochrony osób i mienia oraz monitorowania obiektu w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.:
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

18‑01‑2018 07:28:43

Oznaczenie postępowania:
Nr postępowania: DP.GiO.ZP.261.2.2018
Przetarg  nieograniczony na dostawę leków dla DPS w Sieradzu

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz

ogłasza  przetarg nieograniczony
na dostawę:  na dostawę leków dla DPS w Sieradzu (grupa 336 wg CPV)

                                                                         

 

                                                                                                                                                                      Zatwierdził

                                                                                                                                                                  z-ca Dyrektora
                                                                                                                                                                  Halina Pawlak

 

Sieradz dnia 18 styczeń 2018 rok

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

16‑01‑2018 07:09:42

Oznaczenie postępowania:
Nr postępowania:DP.GiO.ZP.261.1.2018
Przetarg  nieograniczony na dostawy
Mięsa, wędlin oraz tłuszczów zwierzęcych w 2018 roku

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
        

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz
ogłasza  przetarg nieograniczony
                
na dostawę: Mięsa i wędlin oraz tłuszczów zwierzęcych (grupa 151 i 154 wg CPV)

z możliwością składania ofert częściowych na:
1)    mięso drobiowe,
2)    mięso wieprzowe i mięso wołowe,
3)    wędliny i tłuszcze.  

 

 

                                                                                                                                                                        Zatwierdził:
                                                                                                                                                                    Dyrektor Domu
                                                                                                                                                            Aleksandra Gadomska

 


                            

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

27‑12‑2017 14:07:53

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 625622-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 73019902500000, ul. ul. Armii Krajowej  34, 98200   Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 279 215, e-mail dps-sieradz@wp.pl, faks  438279215.
Adres strony internetowej (url): http://bip-dps.spsieradz.finn.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://bip-dps.spsieradz.finn.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka budżetowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawy pieczywa, ciast i produktów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu w okresie od 01 stycznia 2018r., do 31 grudnia 2019r.,
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa, ciast i produktów spożywczych zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty stanowiącym integralną część umowy.
II.4) Informacja o częściach zamówienia: Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV: 15600000-4, 15800000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 340611.43 Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe Spółka Cywilna Agnieszka Zagłoba, Jacek Zagłoba
Adres pocztowy: Reymonta 37 Kod pocztowy: 98-200 Miejscowość: Sieradz Kraj/woj.: łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 282674.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 260708.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 345486.00 Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie.

                                                                                                                              Dyrektor

                                                                                                               Domu Pomocy Społecznej

                                                                                                                  Aleksandra Gadomska

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
291KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
303KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

12‑10‑2017 14:06:23

Oznaczenie postępowania:
DP.GiO.ZP.261.8.2017

Przetarg  nieograniczony na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów  CPV  grupa 153, 032, 031, 159 w okresie od 01 listopada 2017 do 31 października 2018r.


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
Dom Pomocy Społecznej w Sieradzu
ul. Armii Krajowej 34, 98-200 Sieradz

ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawy owoców, warzyw i podobnych produktów  CPV  grupa 153, 032, 031, 159  w okresie od 01 listopada 2017r., do 31 października 2018r.

Sporządził:        
Główny Administrator
Wioletta Halamus

                                                                                                                                                                       Zatwierdził:


                                                                                                                                                                         Dyrektor
                                                                                                                                                    Domu Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                         Aleksandra Gadomska

Sieradz 12 październik 2017r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

09‑10‑2017 15:52:17

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 589837-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 73019902500000, ul. ul. Armii Krajowej  34, 98200   Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 438 279 215, e-mail sekretariat@dpssieradz.pl, faks 438 279 215.

Adres strony internetowej (url): bip-dps.spsieradz.finn.pl

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

bip-dps.spsieradz.finn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z ekspertyzą przystosowania obiektu

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu do wymogów p.poż. zgodnie z posiadaną przez DPS „Ekspertyzę techniczną stanu ochrony przeciwpożarowej DPS w Sieradzu”., poprzez zamontowanie klap dymowych wraz z systemem oddymiania czterech klatek schodowych, wymianę drzwi i szyb z odpowiednia klasą dymoszczelności oraz wymianę hydrantów wewnętrznych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2017

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 307344.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 291467.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 291467.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 494775.00

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 90883.00

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                           Dyrektor

                                                                          Domu Pomocy Społecznej

                                                                                Aleksandra Gadomska

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym

04‑10‑2017 17:44:49

Nr postepowania DP.GiO.ZP.261.7.2017


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przeprowadzenie prac remontowych w celu utrzymania standardów w filii w Rożdżałach Domu  Pomocy Społecznej w Sieradzu.”


Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579).

Sporządziła:
Wioletta Halamus
Główny Administrator DPS w Sieradzu
                                                                                                        

                                                                                                              Zatwierdzam
                                                                                                                Dyrektor
                                                                                                      Aleksandra Gadomska

Sieradz dnia 04 październik 2017 r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Jolanta Pędziwiatr , w dniu:  17‑02‑2011 12:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Sylwia Pawlak
email: dps-sieradz@wp.pl tel.:(043)8276980
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑01‑2018 14:37:36
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive